ژاپن و ارائه سریعترین اینترنت جهان برای مصرف خانگی

یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی وابسته به سونی اقدام به راه اندازی سرویس اینترنتی 2 گیگاباتی در هر ثانیه کرده است که از آن با عنوان سریعترین
اینترنت جهان برای استفاده از خانگی از این هفته یاد می ش